آرش بارز د ظاهر هویدا "ای کاش ای عشق" سندره زمزه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۲۵ غوره کسان