په دې پروګرام کې مو محمد طاهر تخاری میلمه کړی و.

...