در این برنامه ما محمد طاهر تخاری را به عنوان مهمان ویژه دعوت کردیم.

...