آرش بارز د وحید قاسمي "کریمی رحیمی" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۸ غوره کسان
 

موزیک او ویدیو