افغان ستوری – پنځلسمه برخه – د ۹ غوره کسانو پړاو

د افغان ستوري نهم جشنواره پنځلسمه برخه، ۹ غوره کسان د ۱۳۲۹ کال د مرغومې په ۲۰ نیټه