د افغان ستوري نهمه جشنواره - د صحنې تر شا (۳۰ او ۳۱ برخه)

د افغان ستوري د نهمې جشنوارې د ګډونکوونکو سره د صحنو تر شا