د افغان ستوري نهمه جشنواره - د صحنې تر شا (۳۲ او ۳۳ برخه)

د افغان ستوري د نهمې جشنوارې د سره د صحنو تر شا