د افغان ستوری - اومه برخه - د ۲۵ غوره کسانو پړاو

د افغان ستوری نهمه جشنواره اومه برخه، ۲۵ غوره کسان د ۱۳۹۲ کال د لندي په ۲۲