د افغان ستوری نهم څپرکی - د صحنو تر شا څلورمه برخه

د هرات د لومړنیو آزمایښتونو د سیالیو د صحنو شا