د افغان ستوری نهم څپرکی – د ۱۶۰ غوره کسانو سره د صحنو تر شا

د افغان ستوری د نهمې جشنواره د ۱۶۰ غوره ګډونکونکو سره د صحنو تر شا