د افغان ستورې د نهم څپرکې څخه څلورمه برخه - د هرات په ښار کې لومړنې آزمایښتونه

جشنواره نهم ستاره افغان قسمت سوم، آزمایش های ابتدائی هرات به تاریخ ۱ قوس ۱۳۹۲