د افغان ستورې نهم څپرکی – د طاهر شباب سره د صحنو تر شا

زمونږ خبریال د افغان ستورې د صحنو شا د دي خپرونې د څارونکې طاهر شباب سره ښکاروي.
 

د صحنو تر شا

Pages