د افغان ستورې نهم څپرکې – د شهلا زلاند سره د صحنو تر شا

زمونږ خبریال د افغان ستورې د صحنو شا د دي خپرونې د څارونکې شهلا زلاند سره ښکاروي.