د افغان ستورې نهم څپرکې – د ولی فتح علی خان سره د صحنو تر شا

زمونږ خبریال د افغان ستورې د صحنو شا د دي خپرونې د څارونکې ولی فتح علی خان سره ښکاروي.
 

د صحنو تر شا

Pages