منیژه د آریانا سعید "بیا بیا" سندره زمزه کړه.

د افغان ستوری نهم څپرکۍ، ۱۶۰ غوره کسان
 

موزیک او ویدیو