نایب نایاب د فرهاد دریا "بت خانه نشینم" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۸ غوره کسان