د افغان ستوری دیارلسم پراو - د 3 بهترینو د پایلو اعلان