د افغان ستوری لسم پړاو: د منفی او مثبت رای انځورونه