آرش بارز د جلیل زلاند "دختر کنار پنجره" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۷ غوره کسان