آرش بارز " لیلی جان" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی - ۵ غوره کسان