آرش بارز "چگونه میخواندم " زمزمه کړه

د افغان ستوری نهم څپرکۍ، ۱۶۰ غوره کسان