آناهیتا الفت " الی جو" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی - ۵ غوره کسان