آهنگ از اسم و رسم خانه، با اجرای آرش بارز

جشنواره نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی هرات