آهنگ بلا بودی بلاتر گشتی ای گل با صدای عبدالله بارکزی

جشنواره نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدائی هرات