احمد شاه مېري د ولي فتح علي خان "سوی عکست دیده" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکۍ، لومړنې آنلاین آزمایښتونه