افغان ستوری - څوارلسمه برخه: د ۱۰غوره کسانو د پایلې د اعلان پړاو

د افغان ستوري نهمه جشنواره څوارلسمه برخه، د ۱۰ غوره کسانو د پایلې د اعلان پړاو د ۱۳۹۲ کال د مرغومې په ۱۹ نیټه