امام علی همدم د احمد ظاهر د " دست از طلب ندارم" سندره زمزمه کوي

د افغان ستورې نهم څپرکی، د کابل آزمایښتونه