امام علی همدم آهنگ "دست از طلب ندارم" احمد ظاهر را می خواند

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدایی در کابل