جاوید شریف - قدم پیش یک قدم پس

جشنواره نهم ستاره افغان، برنامه خوش چانس