حسام فرزان د سیر ولي زاده بله سندره د "وقتی یاد من" په نوم زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی - ۹ غوره ګډونکوونکي