حسام فرزان د عثمان مبتلا "عمر خیال" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۶ غوره کسان