حسام فرزان د همایون انګار "ملنگی" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۸ غوره کسان