حسام فرزان د وحید سرور "زلفې په مخ" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۱۰ غوره کسان