حسام فرزان "ژوند د آرمان" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۲۵ غوره کسان