حمیدالله د داوود سرخوش " برایم نامه از کابل رسیده" سندره زمزمه کړه

د افغان ستورې نهم څپرکی، د مزار د ښار لومړنې آزمیښتونه