حمید الله آهنگی برایم نامه از کابل رسیده، از داوود سرخوش را زمزمه کرد

فصل نهم ستاره افغان، آزمایش های ابتدایی شهر مزار