خوشبو احمدي د پرستو "لعل و جواهر" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۲۵ غوره کسان