خوشبو احمدی د پرستو "په عاشقی کی هم" سندره زمزمه کړه.

د افغان ستوری نهم څپرکۍ، ۱۶۰ غوره کسان