داوود پژمان " خدا گر پرده بردارد" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی - ۵ غوره کسان