داوود پژمان د بازګل بدخشي "ای شوخ" سندره زمزمه کړه

د افغان ستوري نهم څپرکی، ۶ غوره کسان