داوود پژمان د وحید قاسمي "بشنو از نی" سندره زمزمه کوي

د افغان ستوري نهم څپرکی، څلور غوره کسان