د افغان ستوري دري دیرشمه برخه - ۲ غوره کسان ( نیمه وروستي پړاو)

د افغان ستوري نهمه جشنواره دري دیرشمه برخه، د ۲ غوره کسانو پړاو د ۱۳۹۲ کال د کب په ۲۳ نیټه.