د افغان ستوري دوه دیرشمه برخه، د ۳ غوره کسانو د پایلې د اعلان پړاو

د افغان ستوري نهمه جشنواره دوه دیرشمه برخه، د ۳ غوره کسانو د پایلې د اعلان پړاو د ۱۳۹۲ کال د کب په ۲۲ نیټه.