د افغان ستوري نهمه جشنواره نه ویشتمه برخه، ۴ غوره کسان

د افغان ستوري نهمه جشنواره نه ویشتمه برخه، د ۴ غوره کسانو پړاو د ۱۳۹۲ کال د کب په ۹ نیټه.