د افغان ستوري نهمه جشنواره څلور دیرشمه برخه، وروستی پړاو

د افغان ستوري نهمه جشنواره څلور دیرشمه، وروستی پړاو د 1393 کال د وري په 1 نیټه.