د افغان ستوري نهم جشن ، د ۱۳۹۳ ټول ټاکو پرومو

افغان ستوری ، پنجشنبه او حمعه دشپې نهه بجې د طلوع نه .