د افغان ستوري نهم څپرکی، وروستی پړاو – ډله اییزه سندره

د افغان ستوري نهم څپرکی، وروستی پړاو.