د افغان ستوري نهم څپرکی - د پوښتنو د صندوق شیبې ( ۸ غوره کسان)

افغان ستوری – هر پنجشنبه او جمعه د شپې ۹ بجې د طلوع ټلویزیون څخه.