د افغان ستوري نهم څپرکی - له ستورو سره (۲۴ او ۲۵ برخه)

د افغان ستوری - هر پنجشنبه او جمعه د شپې ۹ بجې د طلوع ټلویزیون څخه.
 

د صحنو تر شا

Pages