د افغان ستوري نهم څپرکی - له ستورو سره (۲۸ او ۲۹ برخه)

د ستورو سره - هره جمعه د ماښام ۵ بجې له طلوع ټلویزیون څخه